ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana i upowszechnienie informacji w zakresie recyklingu, z uwzględnieniem doświadczeń krajowych i zagranicznych w zakresie następujących zagadnień:

  • recykling nawierzchni asfaltowych,
  • recykling nawierzchni betonowych,
  • recykling głęboki z zastosowaniem mieszanek MCE i asfaltu spienionego,
  • stosowanie dodatków do mieszanek mineralno-asfaltowych i betonu pochodzących z recyklingu,
  • wykorzystanie materiałów odpadowych z różnych gałęzi przemysłu jako materiałów alternatywnych,
  • wskazanie korzyści ekonomicznych stosowania recyklingu,
  • ocena wpływu na środowisko.

W ramach konferencji są planowane referaty zamawiane i zgłaszane oraz sesja posterowa.