Referaty zgłoszone na konferencję

Poniżej prezentujemy listę zgłoszonych referatów (kolejność alfabetyczna), na podstawie zaakceptowanych streszczeń.

Tytuł: Ocena wpływu dodatku z przetworzonych tworzyw sztucznych na właściwości asfaltów drogowych
Autorzy: Wojciech Bańkowski, Marcin Gajewski, Renata Horodecka, Instytut Badawczy Dróg i Mostów; Maciej Kłopociński, Michał Polanowski, Aleksandra Grzegórska, Dariusz Karasiński, Marek Szewczuk

Tytuł: Prognozowanie właściwości mieszanki mineralno-spoiwowej wytwarzanej w technologii na „zimno” z asfaltem spienionym w aspekcie właściwości zapraw ze spoiwem hydraulicznym
Autorzy: Przemysław Buczyński, Grzegorz Mazurek, Marek Iwański, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Politechnika Świętokrzyska

Tytuł: Wykorzystanie destruktu asfaltowego jako kruszywo do mieszanek stabilizowanych spoiwem
Autorzy: Bartosz Budziński, Stanisław Majer, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Tytuł: Ocena właściwości fizycznych i mechanicznych mieszanki mastyksu grysowego SMA JENA 16 z dodatkiem granulatu asfaltowego
Autorzy: Mikołaj Cielibała, Natalia Skrzyniarz, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej FENIX, Politechnika Świętokrzyska; Piotr Ramiączek, Mateusz M. Iwański, Karolina Janus, Politechnika Świętokrzyska

Tytuł: Ocena parametrów mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych po 10 latach eksploatacji odcinków badawczych
Autorzy: Bohdan Dołżycki, Cezary Szydłowski, Mariusz Jaczewski, Politechnika Gdańska

Tytuł: Investigating the aging process of Polymer Modified Bitumens using modified Thin-Film Oven Test in aspect of recycling purpose
Autorzy: Miftah Farid, Jan Król, Politechnika Warszawska

Tytuł: Shear modulus and damping ratio of granulated blast furnace slag
Autorka: Katarzyna Gabryś, Centrum Wodne, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Tytuł: Laboratory evaluation of combined effect of natural fibres and rejuvenator on some performance characteristics of asphalt mixture containing reclaimed asphalt
Autorzy: Peter Gallo, Majda Belhaj, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University

Tytuł: Exploring the Use of Reclaimed Asphalt Pavement as an Alternative to Natural Aggregates in Sustainable Pavement Construction
Autor: Andrzej Głuchowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Tytuł: Long Life Pavement with Recycled Concrete in Unbound Granular Layer
Autorka: Gudrun Golkowski, Federal Highway Research Institute (BASt)

Tytuł: Beton wałowany z wykorzystaniem kruszywa z recykling do wykonywania nawierzchni dróg lokalnych
Autorzy: Mirosław Graczyk, Danuta Bebłacz, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Tytuł: Doświadczenia z 10 – letniego okresu obserwacji użytkowanej nawierzchni o podbudowie z mieszanki MCE
Autorzy: Marcin Grygierek, Konrad Walotek, Politechnika Śląska; Jarosław Szmitka, Krzysztof Kamiński, Silesia Invest sp. z o.o. sp. k.; Przemysław Wyskocki, Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.; Łukasz Szmitka, Silesia Invest sp. z o.o. sp. k.; Joanna Dramska, studentka Politechniki Śląskiej

Tytuł: Inwestycje drogowe prowadzone w oparciu o zasady Circular Economy i łagodzenia zmian klimat, a ich wpływ na finasowanie remontów i bieżącego utrzymania dróg
Autorzy: Piotr Gryszpanowicz, Natalia Gasik-Kowalska, Małgorzata Kacprzak, Politechnika Warszawska; Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Tytuł: Bezkontaktowa metoda pomiaru deformacji w badaniach cech mechanicznych próbek mieszanek mineralno-asfaltowych
Autorzy: Jarosław Górszczyk, Konrad Malicki, Politechnika Krakowska

Tytuł: Recykling istniejącej nawierzchni asfaltowej na autostradzie A4 z zastosowaniem mieszanki MCE
Autor: Konrad Jabłoński

Tytuł: Cold recycling with foamed bitumen, gained knowledge from a test track in Germany
Autor: Mehdi Kalantari, Federal Highway Research Institute (BASt)

Tytuł: Opracowanie procedur oceny bezpieczeństwa środowiskowego dla strumieni odpadów przydatnych do budowy dróg
Autorzy: Radosław Kalinowski, Barbara Gworek, Beata Tomczyk, Adriana Piotruk, Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy

Tytuł: Wybrane zagadnienia analizy ekobilansowej materiałów pochodzących z recyklingu, wykorzystywanych w budownictwie drogowym
Autorzy: Ewa Kamińska, Marcin Świtała, Tomasz Kamiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Tytuł: Investigation of Tertiary Flow Behavior of Bitumen Stabilised Materials with bitumen emulsion
Autorzy: Katarzyna Konieczna, Jan Król, Politechnika Warszawska

Tytuł: Wpływ uziarnienia na własności mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE) z dodatkiem miału gumowego
Autorzy: Jerzy Kukiełka, Patryk Pękala, Konrad Gałan, Politechnika Lubelska

Tytuł: Nawierzchniowy beton cementowy z dodatkiem destruktu asfaltowego
Autorzy: Małgorzata Linek, Politechnika Świętokrzyska; Piotr Nita; Patrycja Piotrowska

Tytuł: Skuteczność specjalistycznego preparatu chemicznego w odświeżaniu granulatu asfaltowego
Autorzy: Paweł Mieczkowski, Robert Jurczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Maria Ratajczak, Politechnika Poznańska

Tytuł: Improvement of hot recycling technology in combination with Warm Mix Asphalt (WMA) technology
Autorzy: Anatolii Mudrychenko, DerzhdorNDI SE; Vyacheslav Savenko, National Transport University; Tetiana Stasiuk, DerzhdorNDI SE

Tytuł: RE-PLAN CITY LIFE Project to promote the use of Recycled Tyre Materials (RTMs) in Roads
Autor: Ettore Musacchi, ETRA

Tytuł: Długowieczna nawierzchnia z wykorzystaniem asfaltów modyfikowanych gumą z recyklingu na przykładzie odcinka doświadczalnego drogi ekspresowej S-19
Autorzy: Karolina Pełczyńska, Agata Grajewska, Sebastian Kopytko, TPA Sp. z o.o.

Tytuł: Stabilizacja podbudów i nawierzchni dróg gruntowych metoda recyklingu z dodatkiem spoiw wiążących
Autor: Konrad Piechowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Tytuł: Ocena możliwości stosowania zwiększonej zawartości granulatu asfaltowego w betonie asfaltowym z wykorzystaniem dodatków poprawiających urabialność
Autorzy: Piotr Radziszewski, Adam Liphardt, Michał Sarnowski, Politechnika Warszawska

Tytuł: Lepiszcza asfaltowe modyfikowane dodatkiem miału gumowego ze zużytych opon samochodowych - badania i praktyka
Autorzy: Piotr Radziszewski, Michał Sarnowski, Piotr Pokorski, Politechnika Warszawska

Tytuł: Exploring the Crushing Phenomenon of Recycled Concrete Aggregate During Proctor Compaction Study.
Autor: Wojciech Sas, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Tytuł: Sztywność mieszanek MCE na bazie ubocznych cementowych produktów pylastych i kruszywa z recyklingu
Autorzy: Łukasz Skotnicki, Jarosław Kuźniewski, Politechnika Wrocławska

Tytuł: Study of the possibility of using mineral powder from secondary industrial products for the production of asphalt concrete mixtures
Autorzy: Oleksii Sokolov, Ivan Kopynets, Volodymyr Kaskiv, DerzhdorNDI SE

Tytuł: Ocena odporności na propagację spękań mieszanek SMA z granulatem asfaltowym
Autorzy: Anita Stokfisz, Adam Liphardt, Politechnika Warszawska

Tytuł: Investigation of the properties of reclaimed asphalt pavement containing highly modified asphalt binder
Autorzy: Joanna Szołtysik, Wojciech Sorociak, Sławomir Kwiecień, Politechnika Śląska

Tytuł: The Role of Bio-based Additives in Achieving Sustainability in Asphalt Pavements
utorzy: Hassan Tabatabaee, Susan Listberger, Justin Black, Dalida Erissever Erlevent, Cargill BioIndustrial

Tytuł: The sustainable way to recycle textiles derived from ELT
Autor: Przemysław Zaprzalski, Recykl Organizacja Odzysku S.A.

Tytuł: Zastosowanie krzywych wiodących modułu sztywności dynamicznej mieszanek asfaltowych z użyciem materiałów z recyklingu przy mechanistyczno-empirycznym projektowaniu konstrukcji nawierzchni
Autorzy: Aleksander Zborowski, Kamil Otkałło, TPA sp. z o.o.